Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

(„Polityka prywatności”)

Jeżeli tutaj trafiłeś, to przeczuwamy, że albo cenisz swoją prywatność albo z czystej ciekowości sprawdzasz jak politykę prywatności projektują prawnicy.

Bez względu na Twój motyw – doskonale to rozumiemy, dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Zgodnie z motywem przewodnim pracy naszej kancelarii: „krótko, zwięźle i do rzeczy”:

Twoje dane przetwarza:

GLOBAL LEGAL ASSISTANCE S.C. („GLA”), siedziba: Żubrów 10, 43-215 Jankowice, dane kontaktowe udostępnione są na naszej stronie.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności i Twoimi danymi, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami udostępnione dane.

Przetwarzanie danych – najważniejsze informacje

Jesteśmy bardzo zapracowania i poza tym, że dbamy o Twoją prywatność, to również chcemy zadbać o Twój czas. Dlatego przygotowaliśmy dla Ciebie na początku skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną prywatności. Gdyby było Ci mało w dalszej części znajdziesz rozwinięcie.

 1. Zlecając nam usługi, wystawiając nam opinię czy po prostu kontaktując się z nami, przekazujesz nam swoje dane osobowe, a my gwarantujemy Ci, że Twoje dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody lub innej podstawy prawnej.
 2. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 3. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, TikTok i inne. Pamiętaj, że przetwarzanie odbywa się na zasadach określonych przez właścicieli tychże mediów i to właśnie do dokumentów tychże właścicieli odsyłam pod kątem zasięgnięcia wiedzy co i jak wygląda.
 4. Poniżej znajdziesz dalej idące szczegóły.

Klauzula informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest GLA.

Cele, podstawy prawne oraz okres przetwarzania danych osobowych wskazane są odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych (patrz: opis poszczególnych celów przetwarzania danych osobowych poniżej).

Uprawnienia. RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 1. Dostęp do danych osobowych

Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

 1. Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 1. przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
 2. dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych, przysługuje ono gdy:

 1. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;
 2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 3. nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 4. wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
 1. Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli:

 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub
 2. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
 3. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy zwrócić się do nas na podane dane kontaktowe.

 1. Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o zwrócenie się do nas na podane dane kontaktowe wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Cele i czynności przetwarzania

Zawarcie umowy. W sytuacji gdy zlecać nam będziesz usługi dojdzie do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie kilku podstaw prawnych wyrażonych w ramach art. 6 RODO, w tym na potrzebę wykonania umowy (świadczenie usług, zastępstwo w oparciu o pełnomocnictwo, prowadzenie komunikacji) lub podjęcia działań przed zawarciem umowy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO; z uwagi na niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (rozliczenie transakcji, wystawienie dokumentu rozrachunkowego, archiwizacja określona przepisami ustawy o radcach prawnych) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych, obrona przed roszczeniami, archiwizacji, działania informacyjne) tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Kontakt. Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu, w tym również przesyłając zapytanie poprzez formularz kontaktowy, w sposób naturalny przekazujesz nam swoje dane kontaktowe. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć również inne dane osobowe.

Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z Tobą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twoja zgoda wynikające z zainicjowania z nami kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wewnętrzne (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Treść korespondencji może podlegać archiwizacji, jednak nie dłużej niż do przedawnienia roszczeń jakie mogą powstać w oparciu o korespondencję.

Wyrażenie opinii. Dajemy możliwość docenienia naszej pracy i podzielenia się z nami Twoją opinią.

Twoje dane przetwarzać będziemy na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tak długo jak jej nie wycofasz lub spełnimy cel dla którego je nam udostępniłeś do przetwarzania.

Zgodę możesz w każdej chwili wycofać kierując do nas wiadomość e-mail lub dzwoniąc.

Jak długo Twoje dane będą przetwarzane

Czas, przez jaki będziemy przetwarzać dane osobowe, jest uzależniony od podstawy prawnej ich przetwarzania. Informujemy, że:

 1. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), okres przetwarzania trwa do momentu osiągnięcia zamierzonego celu lub wycofania zgody;
 2. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy lub podjęcia czynności przed wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), przez okres świadczenia usług, a po jego zakończeniu przez okres przedawnienia roszczeń i archiwizacji dokumentacji księgowej (5 lat), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 3. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe dla celów wykonania umowy polegającej na prowadzeniu sprawy sądowej lub przed innym organem państwowym dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania umowy, a po jej wygaśnięciu przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały zgromadzone;
 4. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (m.in. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje;
 5. w przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to konieczne z uwagi na obowiązujące przepisy prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), okresy przetwarzania danych w tym celu określają te przepisy.

Pliki cookies

W ramach naszej strony internetowej mogą pojawić się ciasteczka czyli „pliki cookies”, by zapewnić Ci pełną funkcjonalność strony.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Zgoda na cookies. Kwestię zgód i korzystania z ciasteczek zmienić możesz z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Nasza strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniamy możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Dobrnęliśmy do mety, zatem i ta sprawa może zostać uznana za zakończoną. Teraz już wiesz jakie są Twoje prawa i obowiązki wynikające z korzystania z naszej strony internetowej i usług.

Zespół GLA

SKONTAKTUJ SIĘ

Konsultacje

Zapraszamy do pierwszego kontaktu, pomocy udzielamy na miejscu, online lub telefonicznie.

  W czym możemy Ci pomóc?